FAQ - Často kladené otázky

PicturePro jaké subjekty jsou dotace určeny?
Fyzickým osobám, právnickým osobám, subjektům státní správy.

Kdy lze čerpat dotaci?
Čerpání dotací je závislé na harmonogramu výzev u dotačních programů.

Jaké projekty jsou podporované?
Každý dotační program je určen specifické oblasti, např. podpora zdravotnictví, ICT, zavádění inovací, ekologická likvidace odpadu, atd.

Jaké pro mě plynou povinnosti v případě čerpání dotace?
Plnění podmínek se odvíjí od charakteru programu. Většinou jsou povinnosti - dosažení požadované hodnoty zvolených ekonomických a sociálních ukazatelů, vypracování monitorovacích zpráv, účelné čerpání prostředků, správná realizace výběrových řízení

Jak probíhá realizace podpořeného projektu?
Realizace probíhá dle předloženého harmonogramu projektu, tak jak si zvolí sám žadatel. Musí však vždy být v souladu s pravidly výzvy, aby bylo možné považovat výdaje za způsobilé.

Jaká je maximální výše dotace?
Záleží na jednotlivých programech, každý řídící orgán, který vypisuje daný operační program, si určuje výši poskytované podpory individuálně.

Co je to podpora de minimis?
Jedná se o podporu malého rozsahu, kdy podnikatel po tříleté období nesmí obdržet dotace vyšší než 200 tisíc euro (celkem).

Co je to veřejná podpora?
Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě tzv. blokových výjimek.